Codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00 doświadczeni psycholodzy, psychoterapeuci, interwenci kryzysowi pozostają do telefonicznej dyspozycji dla rodziców, nauczycieli oraz uczniów pełniąc dyżur telefoniczny pod wskazami niżej numerami.
Zachęcamy, by zwracać się po poradę zarówno w sytuacjach trudnych związanych z obecną sytuacją epidemii, ale także w nurtujących Państwa na co dzień sprawach wychowawczych.

Specjaliści poradni są dostępni pod numerami telefonu w godzinach:

8.00 – 12.00
509- 745-510
515-712-780

12.00 – 16.00
509- 745-510
515-712-805
515-712-863

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo w okresie stanu epidemii proponujemy następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

1. Dla rodziców:
• poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:
o trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz zdalnym nauczaniem
o trudności wychowawczych,
o prowadzenia rozmowy z dzieckiem dotyczącej konieczności pozostania w domu i dbania o zdrowie swoje i innych,
o trudności edukacyjnych,
o wspomagania dziecka w procesie samodzielnej nauki w domu –harmonogram dnia, planowanie pracy i motywowanie do wysiłku intelektualnego,
o bezpieczeństwa w sieci,
• wstępna diagnoza problemu: wywiady zdalne, analiza dostarczonej dokumentacji, porady,
• konsultacje logopedyczne,
• wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju niewymagających przeprowadzenia pełnej diagnozy w poradni.

2. Dla nauczycieli:
• poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail w sprawach:
o prowadzenia rozmowy z rodzicem dotyczącej obecnej sytuacji oraz konieczności pozostania w domu i dbania o zdrowie całej rodziny,
o redukowania poziomu lęku u uczniów i ich rodziców,
o dostosowania wymagań edukacyjnych podczas edukacji zdalnej,
o trudności emocjonalno-motywacyjnych uczniów, z uwzględnieniem radzenia sobie z samodzielną nauką w domu i ocenianiem,
o trudności emocjonalno-społecznych uczniów wynikających z obecnej sytuacji i izolacji społecznej.

3. Dla uczniów:
• Psychoterapię i terapię psychologiczną on-line
• Terapię logopedyczną on-line
• Poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:
o dbania o zdrowie psychiczne,
o planowania i organizacji samodzielnej nauki w domu oraz terminowości wykonywania zadań w systemie zdalnym,
o radzenia sobie z sytuacją ekspozycji społecznej podczas zajęć on-line,
o trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną,
o radzenia sobie z ocenianiem w systemie zdalnym,
o uświadamiania cyberzagrożeń i sposobów reagowania na nie,
o zaspakajania potrzeby własnej przestrzeni,
o radzenia sobie z izolacją społeczną i zaspokojenia potrzeby kontaktów rówieśniczych.

W sprawach składania wniosków, odbierania opinii i orzeczeń, oraz w kwestiach uzyskania informacji na temat procedur zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerami:
18/ 441-86-22, 604-196-628
oraz do kontaktu mailowego: ppp1ns@wp.pl, ppp@poradnia-nowysacz.pl

Dokumenty można składać:
• za pośrednictwem tradycyjnej poczty,
• elektronicznej skrzynki podawczej e-puap Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Nowym Sączu (PPP-NS
– niezbędne podpisanie załączników oraz samego pisma kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
Profilem Zaufanym.,
• bezpośrednio w siedzibie Poradni – ul. Broniewskiego 5, 33-300 Nowy Sącz
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (18/ 441-86-22, 604-196-628).
Ze względów bezpieczeństwa główne wejście do Poradni jest zamknięte. Przyjmowanie i odbiór dokumentów odbywa się w gabinecie nr 16 (na parterze)
w godzinach 8.00 – 16.00.