Rozp.-MEN-7-września-2017-orzeczenia.pdf (48 pobrań)
Rozp.-MEN-28-sierpnia-2017-warunki-org-anizow-kszt.-niepełnospr.-zmieniające.pdf (37 pobrań)
Rozp.-MEN-28-sierpnia-2017-p-omoc-psych-ped-zmieniające.pdf (39 pobrań)
Rozp.-MEN-28-sierpnia-2017-indyw.-naucz.-zmieniające.pdf (36 pobrań)
Rozp.-MEN-25-sierpnia-2017-zas-ady-działania-PPP-zmieniające.pdf (32 pobrania)
Rozp.-MEN-25-sierpnia-2017-nadzór-ped..pdf (36 pobrań)
Rozp.-MEN-25-sierpien-2017-szczeg.-war-unki-i-sposoby-oceniania-zmieniające.pdf (34 pobrania)
Rozp.-MEN-24-sierpnia-2017-wczesne-wspomaganie.pdf (35 pobrań)
Rozp.-MEN-23-sierpnia-2017-kształcenie-obcokrajowców.pdf (33 pobrania)
Rozp.-MEN-11-sierpnia-2017-SIO.pdf (32 pobrania)
Rozp.-MEN-11-sierpnia-2017-publiczne-placówki-ośw-wych.pdf (34 pobrania)
Rozp.-MEN-9-sierpień-2017-naucz.-ind..pdf (34 pobrania)
Rozp.-MEN-9-sierpien-2017-warun-ki-organizow.-kszt.-niepełnospr..pdf (36 pobrań)
Rozp.-MEN-9-sierpien-2017-in-dywidualny-program-tok-nauki.pdf (35 pobrań)
Rozp-MEN-9-sierpień-2017-pomoc-pp.pdf (38 pobrań)
Rozp.-MEN-3-sierpien-2017-ocenia-nie-klasyfikow.-i-promow-uczniów.pdf (33 pobrania)
Rozp.-MEN-1-sierpień-2017-kwalifikacje-naucz..pdf (37 pobrań)
Rozp.-MEN-1-sierpien-2017-egzamin-ósmoklasisty.pdf (33 pobrania)
Ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-Prawo-oświatowe.pdf (36 pobrań)
Ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-przepisy-wprowadzające-ustawę-Prawo-oświatowe.pdf (36 pobrań)
Ustawa-z-dnia-7-września-1991-r.-O-systemie-oświaty.pdf (34 pobrania)
Ustawa-z-dnia-26-stycznia-1982-r.-Karta-Nauczyciela.pdf (34 pobrania)