Wskazówki ogólne:

 

 • wskazana jest cierpliwość ze strony nauczyciela;
 • nauczanie nie powinno opierać się na emocjach negatywnych: strachu, niepewności, poczuciu wstydu i winy, lecz na uczuciach pozytywnych: zainteresowaniu, przeżyciu sukcesu, poczuciu własnych możliwości;
 • pamiętajmy, że kara i ośmieszanie nie mobilizują ucznia do pracy;
 • dostrzegajmy najmniejsze osiągnięcia dziecka, chwalmy nie tylko za sukcesy, ale również za włożony wysiłek;
 • wzmacniajmy poczucie własnej wartości, budujmy wiarę dziecka we własne umiejętności i możliwości, wskazujmy dziecku jego dobre i mocne strony;
 • formułujmy proste polecenia;
 • warto posadzić dyslektyka blisko siebie, pozwala to na lepszą obserwację dziecka i udzielenie mu pomocy, gdy będzie miało trudności (uczeń siedzący blisko nauczyciela lepiej koncentruje się, gdyż zawęża się jego pole widzenia i spada liczba rozpraszających bodźców);
 • nie karzmy za zbyt wolną pracę na lekcji;
 • nie porównujmy dyslektyka z kolegami lepiej radzącymi sobie (nawet z innymi dyslektykami);
 • kontrolując zeszyt nie zamieszczajmy uwag typu: „zeszyt niestaranny”, „Popraw pismo!” itp.;
 • korzystne dla dyslektyka jest wydłużenie czasu pisania sprawdzianów (W praktyce jednak jest to raczej niemożliwe, dlatego warto dzielić sprawdzian i podawać uczniowi etapami. Zbyt duże nagromadzenie informacji przeraża dyslektyka i nie podejmuje on żadnych działań);
 • unikajmy stosowania krótkich kartkówek – uczeń dyslektyczny bardzo źle funkcjonuje w sytuacji presji czasu (lepiej oprzeć się na wypowiedzi ustnej, dając czas na zastanowienie);
 • pamiętajmy, że dziecko dyslektyczne ma często osłabioną pamięć, dlatego wymaga dłuższego czasu, by zapamiętać wiersz, nazwy, daty, terminy, symbole chemiczne, słówka podczas nauki języków obcych;
 • w przypadku pojawienia się reakcji agresywnych będących mechanizmem obronnym dziecka, nie akcentujmy ich, ale je wyciszajmy.

 

 

Wskazówki dla nauczycieli języka polskiego:

 • nie oceniajmy za błędy ortograficzne, ani poziom graficzny pisma; ocenie powinna podlegać jedynie zawartość merytoryczna;
 • uczeń z dysgrafią może przygotowywać pisemne prace domowe na komputerze;
 • nie zadawajmy głośnego czytania nowego tekstu w obecności całej klasy;
 • w indywidualnych przypadkach opierajmy się na wypowiedziach ustnych, jako bardziej adekwatnej formie sprawdzenia wiedzy niż praca pisemna;
 • zachęcajmy do stałego korzystania ze słownika ortograficznego;
 • przy sprawdzaniu prac pisemnych wskazujmy na marginesie ilość błędów (zadaniem ucznia niech będzie odszukanie ich i dokonanie korekty).

 

Wskazówki dla nauczycieli języków obcych:

 • zachęcajmy do praktycznej komunikacji w sytuacjach życia codziennego;
 • stosujmy na lekcjach gry i zabawy językowe;
 • indywidualizujmy postępowanie w zależności od ujawnionych dysfunkcji u poszczególnych dzieci;
 • pamiętajmy, że dyslektyk ma trudności z czytaniem, zapisem wyrazów w przypadku różnej ilości liter i głosek, z zapamiętaniem nowego kształtu liter, kłopoty ze składnią.

Wskazówki dla nauczycieli historii:

 • pamiętajmy, że dziecko ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu często ma problem z szybkim przypomnieniem sobie dat oraz orientacją na mapie;
 • dyslektyk może wykazać się dobrą znajomością faktów historycznych, ale będzie miał trudności z ich chronologicznym uporządkowaniem.

 

Wskazówki dla nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych:

Nauczyciel uczący matematyki, fizyki, geografii, biologii i chemii powinien pamiętać, że dysleksja wpływa na:

 • zdolność czytania, a przez to rozumienie problemów (np. zadania z treścią);
 • uczenie się tabliczki mnożenia;
 • rozumienie pojęć z przestrzenią i czasem (np. poprzedni, następny, pomiędzy, jeden mniej niż itp. );
 • zapamiętanie i posługiwanie się nazwami, które nie wchodzą w skład czynnego języka;
 • orientację przestrzenną, np. cyfry i liczby o podobnym kształcie 2-5, 6-9, 69-96 itp.
 • świadomość przestrzenną i zdolność do prawidłowego umieszczenia figur na stronie, czy liczb w kolumnie;
 • kierunkowość – zwłaszcza, gdy trzeba przeprowadzić operacje w odmiennych kierunkach, np. pisemne dodawanie i dzielenie;
 • różnicowanie wzrokowe – pomyłki w znakach < > + x itp. (dlatego warto pamiętać, aby nie oceniać za błędy popełnione na poziomie prostych obliczeń, lecz tok rozumowania);
 • liczenie w pamięci;
 • określanie miejsca po przecinku;
 • zapamiętanie reakcji chemicznych;
 • orientację na mapie (mieszają pojęcia typu: prawo – lewo, wschód – zachód).

 

W pracy z dzieckiem mającym trudności w czytaniu i pisaniu należy angażować wielozmysłowe doświadczenie dziecka. Należy więc stosować środki audiowizualne, powtarzanie tekstu na głos, notowanie, dotyk modeli, eksponatów itp. Należy pamiętać, że część dyslektyków bywa męczliwa i po kilkunastu minutach intensywnej pracy wymaga odpoczynku. Dlatego też pracują lepiej, gdy organizuje im się częste, krótkie przerwy. Jednak najważniejszym warunkiem pomyślnego rozwoju dziecka jest stworzenie atmosfery akceptacji i życzliwości.