Wybitnie uzdolnieni uczniowie (wszechstronnie lub kierunkowo) stanowią grupę dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które powinny być w porę rozpoznane i uwzględniane w procesie ich kształcenia i wychowywania. Uczniowie wybitnie zdolni zwykle wyróżniają spośród innych pewnymi cechami. Mają bardzo silne potrzeby poznawcze, ich zainteresowania są często znacznie głębsze niż u ich rówieśników, co przejawia się w licznych pytaniach, jakie zadają osobom dorosłym. Nadmierne koncentrowanie się na jednej dziedzinie wiedzy czy formie aktywności może powodować zaniedbywanie innych zajęć i obowiązków. Osoby wybitnie zdolne wykazują dość dużą niezależność w swoich opiniach i działaniach. Mogą być nadmiernie krytyczni wobec otoczenia, rówieśników, nauczycieli, przez co łatwo mogą utracić ich sympatię. Nierzadko przejawiany krytycyzm wobec własnej osoby wiąże się z ambicjami osoby wybitnie uzdolnionej, potrzebą sukcesów i osiągnięć, które także są oczekiwane przez najbliższe środowisko ucznia zdolnego. Niemożność sprostania im może powodować frustracje, obniżenie samooceny, zachwianie wiary we własne możliwości. W efekcie wysoki poziom możliwości intelektualnych może prowadzić do zakłóceń w emocjonalnym i społecznym funkcjonowaniu – stąd niezbędne jest objęcie opieką  uczniów wybitnie zdolnych.

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna Poradni wobec uczniów zdolnych i wybitnie uzdolnionych polega na:

  1. Rozpoznawaniu możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia,
  2. Diagnozowaniu osobowości i jej wpływu na osiągnięcia,
  3. Formułowaniu zaleceń do pracy z uczniem, których realizacja ma prowadzić do wspomagania wszechstronnego rozwoju, rozwijania i nabywania nowych umiejętności oraz pogłębiania zainteresowań,
  4. Pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia,
  5. Udzielaniu wskazówek nauczycielom do pracy z uczniem zdolnym,
  6. Udzielaniu porad rodzicom ucznia na temat metod wychowawczych wspierających rozwój ich dziecka,
  7. Prowadzeniu zajęć dla młodzieży wspomagających rozwój umiejętności interpersonalnych, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów oraz na nauce technik relaksacyjnych.

Poradnia, na wniosek rodziców dziecka wybitnie zdolnego, wydaje opinie w sprawach wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej, a także zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.