Indywidualna praca nauczyciela z uczniem zdolnym realizowana na lekcjach:

 • Krótkie, kilkuminutowe rozmowy nauczyciela z uczniem, zwykle komentujące w sposób rozszerzający bieżący materiał lub kończące się sformułowaniem problemu, a potem rozwiązaniem go,
 • Przygotowanie przez ucznia referatów po przeczytaniu odpowiedniej literatury,
 • Korygowanie błędów kolegów (szukanie błędów w rozumowaniu),
 •  Prowadzenie przez uczniów fragmentów lekcji (czasami przygotowanie całej lekcji),
 • Zachęcanie do czytania fachowych czasopism,
 • Zwiększanie wymagań, co do ścisłości i precyzji ich wypowiedzi,
 • Stworzenie uczniom najzdolniejszym okazji do swobodnego wyboru zadań trudniejszych, swobodnej decyzji w podejmowaniu dodatkowych zadań,
 • Organizowanie konkursów w rozwiązywaniu zadań trudniejszych.
 • Utworzenie w klasie systemu popularyzacji dorobku dzieci zdolnych poprzez propagandę wizualną oraz imprezy, spotkania, podziękowania, dyplomy.
 • Samodzielna praca ucznia nad zagadnieniami wykraczającymi poza program nauczania, wskazanymi przez nauczyciela. Uczeń pracuje w oparciu o specjalnie dla niego przygotowane listy zadań, karty prac, źródła itd. sporadycznie konsultując się z nauczycielem.
 • Indywidualizacja nauki na lekcjach bez istotnego wykraczania poza nauczane treści, poprzez: asystenturę, rozwiązywanie trudniejszych problemów w ramach omawianego zagadnienia, dodatkowe prace domowe lub prace długoterminowe.
 • Samodzielne opracowywanie zagadnień i prezentowanie ich na szerszym forum (koło, klasa, szkoła),
 • Indywidualizacja nauczania poprzez realizację zadań o charakterze

interdyscyplinarnym, np. wykonywanie prezentacji multimedialnych, tłumaczeń lub słowniczków przedmiotowych, prac z historii danej dziedziny wiedzy, prac literackich.

Inne sposoby pracy z uczniem zdolnym:

 • Indywidualny tok nauczania w procesie dydaktycznym – polega na przyjęciu innego systemu nauczania niż klasowo – lekcyjny, jest przeprowadzany na każdym poziomie kształcenia i sprzyja ukończeniu szkoły w skróconym czasie. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może być zwolniony z obowiązku uczęszczania na lekcje z tego przedmiotu we właściwej klasie i uczęszczać na zajęcia do klasy programowo wyższej w tej lub innej szkole.
 • Objęcie ucznia systemem stypendialnym w ramach Krajowego Funduszu na Rzecz Rozwoju lub innej fundacji o szerokim zasięgu.
 • Zachęcanie ucznia do samodzielnego uczestnictwa w wydarzeniach pozaszkolnych takich jak: odczyty, seminaria, spotkania, wystawy, koncerty, warsztaty, obozy, kółka zainteresowań itd. oferowane przez inne szkoły podstawowe, gimnazja, licea, domy kultury.
 • Obozy naukowe.
 • Warsztaty.
 • Wykłady, seminaria.
 • Konkursy szkolne.
 • Konkursy pozaszkolne.
 • Pokazy, przeglądy, prezentacje.
 • Zawody, turnieje, mecze.
 • Zajęcia pozalekcyjne.

Bardzo ważnym aspektem właściwego organizowania pracy z uczniem zdolnym jest przygotowanie nauczyciela. Nauczyciel, który chce rozwijać potencjał twórczy swych uczniów sam musi reprezentować postawę twórczą. To z kolei nakłada na niego obowiązek ciągłego doskonalenia swoich umiejętności pedagogicznych, wzbogacania wiedzy psychologicznej, metodycznej i merytorycznej, warsztatu pracy oraz nowatorskich metod nauczania.