Zmiana godzin pracy poradni

W dniu 30.04.2018    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu będzie czynna od 8.00 – 12.00. W dniu 02.05.2018r    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu będzie nieczynna. W dniu 04.05.2018    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu będzie czynna od 8.00 – 12.00 […]

Read More

Wspieranie rozwoju ucznia zdolnego – wskazówki

Indywidualna praca nauczyciela z uczniem zdolnym realizowana na lekcjach: Krótkie, kilkuminutowe rozmowy nauczyciela z uczniem, zwykle komentujące w sposób rozszerzający bieżący materiał lub kończące się sformułowaniem problemu, a potem rozwiązaniem go, Przygotowanie przez ucznia referatów po przeczytaniu odpowiedniej literatury, Korygowanie błędów kolegów (szukanie błędów w rozumowaniu),  Prowadzenie przez uczniów fragmentów lekcji (czasami przygotowanie całej lekcji), […]

Read More

Wskazówki do pracy w szkole z dzieckiem nieśmiałym

Obok dzieci, które łatwo nawiązują i podtrzymują kontakty społeczne, spotykamy również takie, którym funkcjonowanie w grupie społecznej sprawia wyraźną trudność. To dzieci nieśmiałe. Nieśmiałość jest to przypadłość, która pociąga za sobą całą gamę skutków. Jest ona przyczyną problemów w sferze społecznej – utrudnia kontakty z ludźmi, hamuje ekspresję, powoduje bierność, wycofywanie się i izolowanie. Przyczynia […]

Read More

Wskazówki do pracy kompensacyjno-wyrównawczej z dziećmi w wieku przedszkolnym

Zaburzenia rozwoju ruchowego. W młodszych grupach te zaburzenia możemy zauważyć, jeśli dziecko: Czynności samoobsługowe wykonuje bardzo wolno i bardzo niezręcznie; Niechętnie buduje z klocków; Źle koordynuje ruchy rąk; Niezręcznie schodzi po schodach, szuka przy tym opieki; Niechętnie bierze udział w zabawach ruchowych, boi się ich i unika. W grupie 6-letniej z tym zaburzeniem mamy do […]

Read More

Uczeń zdolny

Wybitnie uzdolnieni uczniowie (wszechstronnie lub kierunkowo) stanowią grupę dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które powinny być w porę rozpoznane i uwzględniane w procesie ich kształcenia i wychowywania. Uczniowie wybitnie zdolni zwykle wyróżniają spośród innych pewnymi cechami. Mają bardzo silne potrzeby poznawcze, ich zainteresowania są często znacznie głębsze niż u ich rówieśników, co przejawia się w […]

Read More