W roku szkolnym 2024/25 wszystkie warsztaty i zajęcia prowadzone w ramach współpracy tutejszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze szkołami będą odbywać się od października do końca kwietnia.

Lp.

Temat

Prowadzący

Czas trwania

Forma

Miejsce

1.

„Gotowość (dojrzałość) szkolna”

 

mgr K. Gruca

 

1 godz.

Prelekcja

Przedszkole

2.

„Wspomaganie rozwoju mowy dziecka”

mgr U. Serkowska

mgr J. Stachoń

mgr A Józefów

mgr A. Marczyk

mgr J. Łatka

mgr A. Popardowska
1 godz. Prelekcja

Szkoła/

Przedszkole
3. „Kiedy zaczyna się problem” (profilaktyka uzależnień)

 

mgr I. Ciesielka

 

3 godz. Zajęć

Warsztaty

Do uzgodnienia

4.

Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców i nauczycieli celem doskonalenia ich umiejętności wychowawczych:

„Szkoła dla Rodziców i wychowawców” cz. I.
„Rodzeństwo bez realizacji” cz. II
„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” cz. III
„Jak rozmawiać z nastolatkami”.

mgr K. Mordarska

mgr K. Gruca

mgr  I. Małecka

3 godz. zajęć

Warsztaty

Poradnia

5.

Praca z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

wszyscy pracownicy pedagogiczni poradni

wg potrzeb

Pogadanka

Przedszkole/

Szkoła

6.

Praca z dzieckiem o ogólnych trudnościach w nauce

wszyscy pracownicy pedagogiczni poradni

wg potrzeb

Pogadanka

Przedszkole/

Szkoła

7.

Praca z dzieckiem o obniżonych możliwościach intelektualnych

wszyscy pracownicy pedagogiczni poradni

wg potrzeb

Pogadanka

Poradnia/

Szkoła

8.

Rozwiązywanie problemów emocjonalnych starszych dzieci i młodzieży(źródła, przyczyny, zapobieganie, postępowanie, leczenie)

mgr I. Ciesielka

mgr M. Skalski

mgr A. Walczyńska

mgr A. Zdrzałka

wg.potrzeb

Pogadanka

Szkoła/Poradnia

9.

Rozwiązywanie problemów wychowawczych

Wszyscy psycholodzy i pedagodzy, w zależności od problemu

wg potrzeb

Pogadanka

Poradnia/

Szkoła

10.

Postępowanie z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo

Psycholodzy:

mgr I. Biała

mgr A. Reichel

mgr A. Macheta - Baran

mgr A. Mazur – Matczyńska

mgr A. Zdrzałka

Pedagodzy:

mgr I. Maziarz

mgr K. Gruca

mgr M. Kotlarz

dr E. Cygnar

wg potrzeb

Pogadanka

Poradnia/

Szkoła

11.

Postępowanie z dzieckiem przejawiającym zachowania lękowe

Psycholodzy:

mgr I. Biała

mgr I. Ciesielka

mgr A. Macheta - Baran

mgr A. Mazur - Matczyńska

mgr J. Kulig

wg potrzeb

Pogadanka

Poradnia/

Szkoła

12.

Udzielanie porad i wskazówek rodzicom

wszyscy pracownicy pedagogiczni poradni

wg potrzeb

Pogadanka

Poradnia/

Przedszkole/

Szkoła

13.

Praca z dzieckiem z zaburzeniami komunikacji językowej

mgr U. Serkowska

mgr J. Stachoń

mgr A. Józefów

mgr J. Łatka

mgr A. Popardowska

mgr A. Marczyk

1 godz.

Prelekcja

Poradnia/

Przedszkole/

Szkoła

14.

Dziecko z wadą słuchu- konsekwencje  uszkodzenia słuchu, formy pomocy, rewalidacja, dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dziecka

-

wg. potrzeb

prelekcja

Poradnia/Szkoła

15.

Problemy rozwojowe, wychowawcze i emocjonalne dziecka w wieku przedszkolnym

mgr I. Biała

wg. potrzeb

Pogadanka


Przedszkole

 

16.

Wsparcie dla rodziców dzieci z wadami słuchu

mgr A. Nosal

wg. potrzeb

Warsztaty

Poradnia/

Szkoła

17.

Dzieci niewidome i słabo widzące-funkcjonowanie w środowisku i w szkole, formy pomocy, rewalidacja, dostosowanie  wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dziecka

mgr A. Mazur –Matczyńska,

mgr I. Maziarz

wg. potrzeb

Prelekcja

Poradnia/Szkoła

18.

Nauka elementów orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się dziecka niewidomego i słabowidzącego w przestrzeni zamkniętej”

mgr I. Maziarz

2 x 2 godz.

Wykład

Warsztaty

Poradnia/

Szkoła

19.

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z afazją

mgr A. Nosal

mgr A. Stachoń

wg potrzeb

Warsztaty

Poradnia

W przypadku zajęć organizowanych na terenie przedszkoli, szkół i placówek, prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania na miesiąc przed planowanym spotkaniem (druk do pobrania ze strony poradni).