Działalność orzecznicza Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu działa Zespół Orzekający, który wydaje orzeczenia o potrzebie:
– kształcenia specjalnego;
– indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
– indywidualnego nauczania;
– zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych/indywidualnych.

Zespół wydaje także opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Orzeczenia oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są wydawane dzieciom mieszkającym w rejonie działania Poradni (dotyczy dzieci od urodzenia do podjęcia edukacji przedszkolnej lub nauki szkolnej) oraz dzieciom/młodzieży uczęszczającej do przedszkoli i szkół działających w rejonie naszej Poradni. Poradnia w Nowym Sączu wydaje także orzeczenia i opinie o WWR dla dzieci i uczniów z tytułu wady wzroku, słuchu oraz autyzmu z terenu Miasta Nowego Sącza.

Zespół Orzekający pracuje w siedzibie Poradni, w Nowym Sączu, przy ul. Broniewskiego 5. Tu należy składać wnioski o orzeczenie wraz z dodatkową potrzebną dokumentacją (np. opinia ze szkoły na temat dziecka, zaświadczenie lekarskie) oraz odbierać orzeczenia.
Szczegółowe informacje dotyczące wymaganej dokumentacji (oraz o innych kwestiach związanych z procedurą otrzymania orzeczenia) uzyskają Państwo bezpośrednio w sekretariacie lub pod numerami telefonu: 18/443-86-22 oraz 604-196-628. Na stronie internetowej znajdziecie Państwo wzory druków.

Wnioski rodziców/opiekunów prawnych/ pełnoletnich uczniów Zespół rozpatruje w każdy czwartek w godzinach: 8.00 – 12.00.

Zespół Orzekający działa w oparciu o Rozporządzenie MEN w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez Zespoły Orzekające dzieciom niepełnosprawnym, zagrożonym niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowanych społecznie – DZ.U. 2017 poz.1743, oraz Rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży – DZ. U. 2017, poz. 1616.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.