Dotyczy tylko spraw kierowanych do Zespołu Orzekającego, a więc:
1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania
3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
4. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych
5. opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 1 stycznia 2019 r. wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia/opinii może być także złożony w postaci elektronicznej za pośrednictwem skrzynki podawczej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1743).

Użytkownicy platformy ePUAP mogą przesłać korespondencję korzystając ze wzoru „pismo ogólne do podmiotu publicznego”, dostępnego po zalogowaniu się do platformy ePUAP.

Do pisma ogólnego należy załączyć skan wypełnionego wniosku oraz skany wymaganych załączników (np. zaświadczenie lekarskie, opinia ze szkoły, wyniki badań psychologicznych/pedagogicznych przeprowadzonych poza poradnią lub inne), uwierzytelnione przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego zaufanym profilem ePUAP. Na żądanie przewodniczącego Zespołu Orzekającego wnioskodawca przedstawia oryginały dokumentów.


Adres skrytki ePUAP Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu: PPP-NS