„Grupa Ortograffiti” – ma na celu poznanie, pogłębianie już nabytych oraz rozwijanie i doskonalenie nowych umiejętności ortograficznych uczniów. Zajęcia skierowane są przede do dzieci i młodzieży.

Realizacja zajęć grupowych odbywać się będzie w oparciu o różnorodny materiał ortograficzny łączący zabawę z nauką oraz nabywanie i doskonalenie umiejętności ortograficznych zintegrowanych z gramatyką, fleksją i słowotwórstwem.
Odpowiedni dobór ćwiczeń oraz sposób ich wykorzystania, nie tylko wyzwoli aktywność uczniów, ale wpłynie także na rozwój ich pamięci, logicznego myślenia, spostrzegawczości, jak również umiejętności koncentracji uwagi. Umożliwi dzieciom i młodzieży przezwyciężenie trudności w pisaniu, doprowadzi do wyrobienia nawyku ortograficznego oraz wdroży do samokontroli i samooceny.
Realizowany materiał ortograficzny zawiera różny stopień trudności, dostosowany do potrzeb uczniów. Motywuje do wysiłku i aktywnej pracy. Wpływa również na poprawę jakości czytania i pisania oraz doskonalenia umiejętności samokontroli.

Planowane działania polegają na nauczaniu ortografii w oparciu o autorskie pomysły ćwiczeń ortograficznych.

Szczegółowe, przewidywane efekty wdrożenia innowacji pedagogicznej:

• poszerzenie oraz pogłębienie wiadomości i umiejętności w zakresie poprawnej pisowni wyrazów z różnymi trudnościami ortograficznymi,
• utrwalanie materiału ortograficznego drogą różnych ćwiczeń, gier i zabaw dydaktycznych,
• rozwijanie czujności i spostrzegawczości ortograficznej (zapobieganie błędom w zapisie wyrazów, samodzielne poprawianie błędów),
• nabywanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się słownikiem ortograficznym,
• rozwijanie różnych form aktywności uczniów,
• wdrażanie do samodzielności i samokontroli.