Informacje dla rodziców dotyczące procedury orzeczniczej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu.

W Poradni działa Zespół Orzekający, który orzeka w sprawie wydania następujących decyzji:
– orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,
– orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
– orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
– orzeczeń o potrzebie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,
– opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Orzeczenia i opinie wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.09.2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (DZ. U. z 2017 r., poz. 1743) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (DZ. U. z 2017 r, poz. 1616). Wnioski do Zespołu Orzekającego można składać osobiście w sekretariacie Poradni przy ul. Broniewskiego 5 w Nowym Sączu lub drogą pocztową.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem w przypadku ubiegania się o więcej niż jedno orzeczenie dla dziecka istnieje możliwość wypełnienia jednego wniosku, w którym należy zaznaczyć rodzaje potrzebnych orzeczeń.
Aktualnie orzeczenia/opinie wydawane są w jednym egzemplarzu. Na prośbę wnioskodawcy, w sekretariacie Poradni, możliwe jest uzyskanie potwierdzonej kopii wydanego przez Zespół Orzekający orzeczenia/opinii.
 
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 
Co to jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i w jakim celu jest wydawane?
Aby dziecko zostało uznane za niepełnosprawne w przedszkolu/szkole i uzyskało różnego rodzaju formy specjalistycznej pomocy, musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Orzeczenie to dokument zawierający diagnozę dziecka, zalecaną formę edukacji, zalecane formy rewalidacji, terapii i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz sposoby realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązuje w szkołach/placówkach systemu edukacji i jest zupełnie innym dokumentem niż orzeczenie o niepełnosprawności.
 
Komu przysługuje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?
 
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być wydawane dzieciom:
1. Niepełnosprawnym:
– niesłyszącym,
– słabosłyszącym,
– niewidomym,
– słabowidzącym,
– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi, czyli wtedy, gdy u dziecka występuje więcej niż jedna z powyższych przyczyn, z których każda osobno kwalifikuje je do uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu niepełnosprawności.
2. Niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym.
 
Gdzie można uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje rejonowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ze względu na adres przedszkola/szkoły, do której uczęszcza dziecko.
Małe dzieci, z uwagi na stwierdzoną niepełnosprawność, mogą uzyskać opinię o potrzebie wczesnego wspomaganiu rozwoju, (wydawaną od momentu stwierdzenia tejże niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej), zaś dzieci starsze niż 2,5 roku orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku dzieci nie uczęszczających do przedszkola orzeczenia i opinie wydaje poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania, zaś dla dzieci przedszkolnych i szkolnych poradnia rejonowa z uwagi na lokalizację szkoły/ przedszkola. Dzieci od momentu rozpoczęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej (np. niepełnosprawne ruchowo, z niepełnosprawnością intelektualną oraz niedostosowane społecznie lub zagrożone niedostosowaniem społecznym) uzyskują orzeczenie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Broniewskiego 5, jeśli jest ona Poradnią rejonową dla placówki, do której uczęszcza dziecko.
 
Co jest potrzebne do uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego?
 
Aby uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, należy dostarczyć następujące dokumenty do sekretariatu Poradni (ul. Broniewskiego 5, 33-300 Nowy Sącz):
– aktualną diagnozę psychologiczną i pedagogiczną dziecka (aktualną, czyli nie starszą niż rok w przypadku diagnozy psychologicznej i pedagogicznej) oraz aktualną diagnozę logopedyczną – w przypadku tego rodzaju problemów u dziecka;
– w przypadku braku takich diagnozy zostaną one wykonane w tut. Poradni;
– opinię o funkcjonowaniu dziecka od wychowawców/specjalistów z przedszkola/szkoły;
– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ ucznia wydane przez lekarza specjalistę. (stosowny druk do pobrania na naszej stronie w zakładce „Druki do pobrania” – Wzór zaświadczenia lekarskiego – kształcenie specjalne);
– wypełniony wniosek o wydanie orzeczenia (do pobrania ze strony internetowej Poradni – w zakładce „Druki do pobrania”);
– inne opinie specjalistów pracujących z dzieckiem, np. diagnozę procesów integracji sensorycznej;
– w przypadku kontynuacji orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego aktualną wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania ucznia.
 
Na jaki okres czasu wydawane jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 24 roku życia, na okres: roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole. Etapy edukacyjne w rozumieniu prawa oświatowego to: edukacja przedszkolna (obejmująca oddział rocznego przygotowania przedszkolnego), I i II etap nauki w szkole podstawowej (klasy 1-4 oraz 5-8), oraz etap szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej.
Żeby uzyskać orzeczenie na kolejny etap edukacji dziecka należy zgłosić się do Poradni najlepiej wiosną, w roku szkolnym będącym ostatnim rokiem etapu edukacyjnego, na który zostało wydane.
 
Dzieci z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej mają prawo do uzyskania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 25 lat. Orzeczenie takie wydawane jest na czas nie dłuższy niż 5 lat. Do wydania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka niezbędna jest dokumentacja taka sama jak w przypadku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 
Dla małych dzieci, u których wykryto niepełnosprawność można uzyskać opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, dzięki której dziecko uzyska pomoc w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Opinia ta wydawana jest od chwili stwierdzenia niepełnosprawności do maksymalnie do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej.Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
 
Dla jakich uczniów organizuje się nauczanie indywidualne?
 
Forma nauczania indywidualnego przeznaczona jest dla uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do szkoły (nauczania odbywa się wtedy w domu ucznia bez możliwości chodzenia do szkoły), bądź znacznie je utrudnia (nauczanie odbywa się w domu, zaś na niektóre zajęcia dziecko może chodzić do szkoły). W praktyce nauczanie indywidualne dotyczy dzieci poważnie chorych, z ciężkimi urazami, po wypadkach, operacjach, w sytuacjach chorób nowotworowych, psychicznych tj. depresje, fobie, psychozy, itp.
Od 1 września 2017r. nauczanie indywidualne prowadzone wyłącznie jest w miejscu pobytu dziecka.
 
Kto organizuje nauczanie indywidualne?
 
Organizacją nauczania indywidualnego zajmuje się Dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń. Podstawą jest orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, na podstawie zaświadczenia lekarskiego o konieczności prowadzenia edukacji dziecka w formie nauczania indywidualnego oraz wniosku rodziców.
 
Gdzie można uzyskać orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania?
 
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, rejonowa ze względu na adres przedszkola/szkoły, do której uczęszcza dziecko.
 
Co jest potrzebne do uzyskania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania ?
 
Aby uzyskać orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, należy:
Dostarczyć następujące dokumenty do sekretariatu Poradni (ul. Broniewskiego 5):
– Zaświadczenie lekarskie – wypełnianie przez lekarza specjalistę lub lekarza POZ na podstawie dokumentacji medycznej od lekarza specjalisty (druk zaświadczenia dotyczący nauczania indywidualnego do pobrania na naszej stronie internetowej w zakładce „Druki do pobrania”, bądź w sekretariatach Poradni)
Bardzo ważne jest, by lekarz wypełnił wszystkie rubryki oraz, aby określony czas, w którym stan zdrowia dziecka/ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły był nie krótszy niż 30 dni od dnia wydania orzeczenia (w praktyce oznacza to, że na zaświadczeniu lekarskim powinien pojawić się czas dłuższy niż 30 dni – musi on uwzględniać czas trwania procedury przygotowawczej do wydania orzeczenia np. termin wizyty u psychologa/pedagoga/logopedy, termin posiedzenia Zespołu Orzekającego, na którym sprawa będzie rozpatrywana);
– Wypełniony wniosek o wydanie orzeczenia (do pobrania ze strony internetowej Poradni);
– Opinię o uczniu ze szkoły – opinia o sytuacji dziecka lub ucznia dla potrzeb Zespołu Orzekającego);
– Dla osób ubiegających się powtórnie o uzyskanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania konieczna jest informacja od nauczyciela/wychowawcy o przebiegu dotychczasowego nauczania indywidualnego.
 
Na jaki okres czasu wydawane jest orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania?
 
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony przez lekarza wskazany w zaświadczeniu lekarskim, nie dłuższy jednak niż rok szkolny.Jaki jest czas oczekiwania na wydanie orzeczenia?Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zbiera się w każdy czwartek
w godzinach 8:00-12:00 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy). W przypadku, gdy dokumentacja dziecka jest kompletna, zespół rozpatruje wnioski:
– W przypadku wniosków o kształcenie specjalne, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju – 30 dni od daty złożenia wniosku,
– W przypadki wniosków o nauczanie indywidualne/indywidualne przygotowanie przedszkolnego – 14 dni od daty złożenia wniosku.
 
Przyznanie orzeczenia/opinie przekazywane są wnioskodawcy w ciągu 7 dni od daty posiedzenia Zespołu Orzekającego. Odbiór orzeczeń/opinii następuje osobiście – w sekretariacie Poradni, lub za pomocą poczty (w przypadku osób spoza Nowego Sącza).
 
W przypadku wątpliwości oraz pytań możliwe jest omówienie każdej sprawy na indywidualnych konsultacjach. Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym pełnione są w każdym tygodniu. Prosimy wcześniejsze, telefoniczne umówienie wizyty.