Irena Małecka - pedagog - dyrektor Poradni

dr Elżbieta Cygnar - pedagog - wicedyrektor poradni

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego Konstantina Filozofa w Nitrze, doktor w zakresie nauk społecznych; pedagogika. Studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej. Nauczyciel mianowany oraz nauczyciel akademicki na stanowisku adiunkta. Stale rozwija swoje umiejętności uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach. Autorka i współautorka publikacji naukowych w zakresie pedagogiki, komunikacji interpersonalnej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W poradni zajmuje się diagnozą dzieci z trudnościami szkolnymi. Przeprowadza badania diagnostyczne uczniów przejawiających różnego typu trudności w sprostaniu wymaganiom edukacyjnym. Na terenie szkół prowadzi zajęcia warsztatowo-edukacyjne dla uczniów.

PSYCHOLODZY

mgr Iwona Biała – psycholog

Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doświadczenie zawodowe w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą doświadczającymi trudności rozwojowych zdobyła w trakcie pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Nowym Sączu; poszerzała doświadczenia zawodowe jako psycholog w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Uczestniczyła w różnorodnych szkoleniach dla psychologów z zakresu diagnozy i pomocy psychologicznej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu socjoterapii.

Obecnie pracuje z dziećmi i młodzieżą z autyzmem (diagnoza, orzecznictwo). Zajmuje się diagnozą i pomocą dla dzieci w wieku młodszym (0-7 lat i młodszym wieku szkolnym).

mgr Iwona Ciesielka – psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii (Uniwersytet Jagielloński), specjalizacja - psychologia kliniczna. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej, m.in. Studium Terapii Uzależnień (Instytut Psychologii Zdrowia PTP), Studium Terapii Nastolatków, 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej (KCP Kraków). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Klinice Psychiatrycznej CM UJ, Poradni Zdrowia Psychicznego, Małopolskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Stale uczestniczy w szkoleniach zawodowych, doskonaląc swoją wiedzę i umiejętności w zakresie pracy psychologicznej, psychoterapeutycznej, pracuje pod superwizją. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną młodzieży oraz psychoterapią i pomocą psychologiczną, prowadzi konsultacje dla rodziców i nauczycieli, warsztaty z zakresu skutecznej komunikacji, umiejętności interpersonalnych, profilaktyki uzależnień, trudności wychowawczych.

mgr Joanna Kulig- psycholog

Ukończyła psychologię w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu w specjalności kliniczna i osobowości, a także studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika - edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w placówce przedszkolnej, szkole podstawowej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorlicach. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów z trudnościami szkolnymi, specyficznymi trudnościami w nauce, problemami emocjonalnymi i wychowawczymi. Prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci oraz zajęcia psychoedukacyjne w szkołach.

mgr Anna Macheta-Baran – psycholog

Ukończyła psychologię w Wyższej Szkole Biznesu National – Louis University – psycholog kliniczny i osobowości. Specjalista I stopnia w zakresie pomocy psychologicznej dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie. Na terenie Poradni zajmuje się diagnozą gotowości szkolnej, przyczyn trudności w nauce, specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, problemów emocjonalnych i wychowawczych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, a także poradnictwem dla rodziców i nauczycieli. Współprowadzi zajęcia integracyjne oraz z edukacji emocjonalnej dla przedszkoli i uczniów szkoły podstawowej.

mgr Agata Mazur–Matczyńska – psycholog

Psycholog z dużym doświadczeniem w zakresie tyflopsychologii. Zajmuje się profilaktyką, diagnozą i terapią głównie dzieci i młodzieży z wadami wzroku. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii sądowej, trzyletnie Studium Podyplomowe z Systemowej Terapii Rodzin oraz wiele innych szkoleń z zakresu diagnozy i pomocy psychologicznej. Zajmuje się diagnozą i pomocą psychologiczną głównie dzieci w młodszym wieku szkolnym.

mgr Anna Nosal – psycholog kliniczny

Specjalista I stopnia w pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży. .Z dużym doświadczeniem w zakresie surdopsychologii – diagnozy, orzecznictwa i pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu. Ukończyła dwuletnie podyplomowe Studium Psychoterapii Psychodynamicznej wraz ze stażem na Oddziale Leczenia Nerwic w Krakowie. Ukończyła trzyletnie Studium Podyplomowe z Systemowej Terapii Rodzin. Pracowała m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych. Obejmuje diagnozą dzieci i młodzież od urodzenia do 18r.ż (szczególnie w zakresie trudności szkolnych i problemów neurologicznych w tym afazji) oraz indywidualną pomocą psychologiczną ich rodziców. Obecnie w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, neuropsychologicznej.

mgr Alicja Zdrzałka – psycholog, doradca zawodowy, terapeuta Biofeedback

Psycholog kliniczny, ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego oraz I i II stopień Terapii Biofeedback. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach dotyczących diagnozy, psychoedukacji, doradztwa, a także profilaktyki. Trener Treningu Zastępowania Agresji, realizator Szkoły dla Rodziców i programu profilaktycznego „Saper, czyli jak rozminować agresję”.

Zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów (trudności w poprawnym pisaniu i czytaniu, trudności w nauce, zaburzenia emocjonalne), jak również konsultacjami i wsparciem. Prowadzi terapię Biofeedback, a także psychoedukację dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

mgr Aneta Zielńska – psycholog

Ukończyła psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego i oligofrenopedagogiki. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach z obszaru diagnozy, psychoedukacji, doradztwa zawodowego i profilaktyki. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów z trudnościami szkolnymi, specyficznymi trudnościami w nauce, problemami emocjonalnymi i wychowawczymi, a także doradztwem zawodowym. Ponadto prowadzi zajęcia psychoedukacyjne w szkołach.

mgr Anna Reichel - psycholog

Ukończyła psychologię w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu w specjalności kliniczna i osobowości oraz sądowa, a także studia podyplomowe na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia ze spektrum autyzmu oraz z zespołem Aspergera. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w placówkach przedszkolnych, podmiotach leczniczych pracując z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi z niepełnosprawnościami.

PEDAGODZY

mgr Barbara Ćwik – surdopedagog

Absolwentka Pedagogiki Specjalnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie –pedagog specjalny z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizacja – surdopedagogika (praca z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi). Nauczyciel dyplomowany. Stale rozwija swoje umiejętności uczestnicząc w różnorodnych kursach i szkoleniach z zakresu diagnozy i pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z wadami słuchu. Przeprowadza również badania diagnostyczne uczniów słyszących przejawiających różnego typu trudności w sprostaniu wymaganiom edukacyjnym (trudności w poprawnym pisaniu i czytaniu, w nauce matematyki, ogólne trudności dydaktyczne).

Prowadzi indywidualną i grupową terapię pedagogiczną dla uczniów z trudnościami w opanowaniu technik szkolnych. Na terenie szkół prowadzi zajęcia warsztatowe edukacyjno – integracyjne dla uczniów oraz przesiewowe badania słuchu.

mgr Katarzyna Gruca – pedagog, socjoterapeuta

W zakresie swych obowiązków w Poradni prowadzę diagnozę i terapię dzieci z trudnościami dydaktycznymi, wychowawczymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce. Chętnie służę pomocą rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów związanych z edukacją dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Prowadzę zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży z zakresu psychoedukacji, socjoterapii oraz zajęcia integracyjne. Od wielu lat współprowadzę zajęcia psychoedukacyjne „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” cz. I, „Rodzeństwo bez Rywalizacji” cz. II oraz grupy wsparcia dla rodziców.

mgr Magdalena Kotlarz – pedagog

Nauczyciel mianowany. Oligofrenopedagog. W poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną, szczególnie dzieci starszych i młodzieży. Doskonali i wzbogaca swój warsztat pracy (psycholog kliniczny, osobowości, biznesu, doradca zawodowy).

mgr Dorota Łukasik – pedagog, socjoterapeuta

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w zakresie tyflopedagogiki oraz studiów podyplomowych – z socjoterapii. Zajmuje się diagnozą uczniów, przeważnie z klas Szkoły Podstawowej I – VIII. Prowadzi terapię indywidualną z dziećmi, mającymi trudności w opanowaniu technik czytania i pisania. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne. Współprowadzi zajęcia grupowe z zakresu edukacji emocjonalnej. Na terenie szkół organizuje zajęcia profilaktyczno – edukacyjne, integracyjne oraz zajęcia profilaktyczne, związane z rosnącą agresją.

mgr Irena Maziarz – tyflopedagog

Absolwent Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Marii Cure-Skłodowskiej w Lublinie- pedagog specjalny , specjalność – tyflopedagog. Pracuje z osobami niepełnosprawnymi, niewidomymi i słabowidzacymi od 35 lat.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej prowadzi diagnozę dzieci niewidomych i słabowidzacych dotyczącą: wczesnego wspomagania rozwoju, głęboką niepełnosprawnością intelektualną, dzieci uczących się w szkołach masowych. Na terenie Poradni prowadzi diagnozę funkcjonalnego widzenia oraz terapię widzenia, (Program rozwijania umiejętności posługiwania się wzrokiem –N.C.Barraga) terapię rozwijania widzenia do dali (programem „BAR”). Jest nauczycielem orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się słabowidzących i niewidomych z białą laską. Prowadzi edukację dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

mgr Katarzyna Mordarska – pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Biofeedback

Zajmuje się diagnozą pedagogiczną uczniów w młodszym i starszym wieku szkolnym: specyficznych trudności w uczeniu się, ogólnych trudności szkolnych i wychowawczych, dojrzałości szkolnej oraz orzecznictwem specjalnym. Prowadzi terapię z uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu się oraz terapię Biofeedback. Stale podnosi swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe na kursach oraz szkoleniach z zakresu diagnozy, terapii i pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Rodzicom, dzieciom i nauczycielom udziela wsparcia podczas indywidualnych porad oraz konsultacji. Na terenie szkół prowadzi zajęcia warsztatowe dla uczniów.

mgr Elżbieta Tokarczyk - pedagog, doradca zawodowy

Pedagog, ukończone studia na Uniwersytecie Wrocławskim – kierunek pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego oraz terapii pedagogicznej.

Zajmuje się diagnozą pedagogiczną głównie uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej (trudności w poprawnym pisaniu i czytaniu, trudności w nauce, trudności wychowawcze, trudności w matematyce, porady zawodowe, uczniowie przewlekle chorzy). Prowadzi terapię pedagogiczną na terenie placówki dla dzieci z trudnościami w opanowaniu technik szkolnych. Na terenie szkół prowadzi dla uczniów zajęcia warsztatowe edukacyjno – integracyjne oraz zawodoznawcze. Udziela indywidualnych porad zawodowych.

mgr Anastazja Walczyńska – pedagog

Magister pedagogiki/terapeuta rodzinny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w samorządowych jednostkach oświatowych (pedagog szkolny w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, poradni psychologiczno – pedagogicznej) i pomocy społecznej (ośrodek adopcyjny, pogotowie opiekuńcze, miejski ośrodek pomocy społecznej – dział pomocy dziecku i rodzinie). Absolwentka pedagogiki ukończonej w 1991roku, na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwentka pięcioletniego, podyplomowego, całościowego szkolenia z zakresu Psychoterapii Psychodynamicznej i Systemowej Terapii Rodzin prowadzonego przez Zakład Terapii Rodzin przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współzałożycielka, Wiceprezes (w latach 1999 – 2011) i pracownik (od 1999r. do chwili obecnej) Stowarzyszenia i Poradni Specjalistycznej „ARKA” – oddział w Nowym Sączu.

LOGOPEDZI

mgr Anna Fałowska-Karpiel – logopeda

Z wykształcenia pedagog, dyplomowany logopeda. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach dotyczących diagnozy i terapii logopedycznej. Na terenie poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz młodzieży. Ponadto współpracuje z przedszkolami prowadząc przesiewowe badania mowy.

mgr Agnieszka Józefów – logopeda

Pedagog i dyplomowany logopeda z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w zakresie logopedii korekcyjnej. Zajmuje się profilaktyką, diagnozą i terapią wad mowy i wymowy, przezwyciężaniem problemów w czytaniu i pisaniu będących konsekwencją zaburzeń w rozwoju mowy, a także kulturą żywego słowa, doskonaleniem dykcji u zainteresowanej tym zagadnieniem młodzieży. Współpracuje z placówkami dydaktycznymi szkolnictwa wyższego.

mgr Agnieszka Popardowska – logopeda, neurologopeda

Doświadczony logopeda z wieloletnim stażem pracy. Obecnie na terenie Poradni zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży w różnym wieku. Na bieżąco współpracuje z rodzicami, a w razie potrzeby również z wychowawcami dzieci objętych opieką logopedyczną. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach dotyczących diagnozy i terapii logopedycznej. Zajmuje się szerokim spektrum zaburzeń mowy i wymowy dzieci oraz młodzieży.

mgr Urszula Serkowska – logopeda, neurologopeda

Pedagog, neurologopeda z bogatym doświadczeniem zawodowym zdobytym w placówkach oświatowych i służbie zdrowia. Zajmuje się szerokim spektrum zaburzeń mowy i wymowy dzieci, młodzieży i dorosłych.

mgr Joanna Stachoń – logopeda, neurologopeda

Doświadczony logopeda z wieloletnim stażem pracy. Obecnie na terenie Poradni zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży w różnym wieku, a w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Na bieżąco współpracuje z rodzicami, a w razie potrzeby również z wychowawcami dzieci objętych opieką logopedyczną. Doskonali i wzbogaca swój warsztat pracy. W swojej długoletniej pracy zawodowej miała do czynienia z różnymi rodzajami zaburzeń i trudnościami w komunikacji językowej.

mgr Joanna Łatka – logopeda

Ukończyła studia wyższe z pedagogiki na kierunku wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne z terapią pedagogiczną, dyplomowany logopeda w trakcie studiów podyplomowych z neurologopedii. Na terenie Poradni zajmuje się diagnozowaniem i terapią dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami wymowy oraz mowy. Ponadto logopeda, terapeuta oraz pedagog specjalny w szkole podstawowej.

LEKARZ KONSULTANT

Alicja Wajrak-Fałowska – lekarz konsultant

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Ogorzałek – główny księgowy

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

Małgorzata Więcławek – specjalista ds. admin.

Sławomir Niedźwiedź -specjalista ds. admin.

Klaudia Rolka – referent

Renata Kasprzyk – starsza woźna

Dorota Wójcik - starsza woźna