Misja

Naszą misją jest stworzenie miejsca przyjaznego, wspierającego dzieci, młodzieży i ich rodziny. W Poradni pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w sposób profesjonalny i kompleksowy, łącząc najnowszą wiedzę naukową z praktyką. Chcemy, aby Poradnia była miejscem sprzyjającym rozwojowi naszych podopiecznych. Usługi świadczone przez Poradnię podlegają ocenie według najwyższych standardów pracy w tego typu placówkach. Szeroki zakres działań, które proponujemy pozwala na zoptymalizowany i dostosowany do potrzeb klienta. Dobór metod diagnostycznych i terapeutycznych oraz dostęp do najnowszej wiedzy, metod badawczych oraz podnoszenia kwalifikacji jest gwarancją ciągłego rozwoju i udoskonalania kompetencji pracowników Poradni.

Zakres oferowanych usług

Skład naszego zespołu obejmuje psychologów, psychoterapeutów, pedagogów specjalnych, logopedów i neurologopedów, terapeutów.

Prowadzimy działania z zakresu diagnozy i terapii, a także poradnictwa specjalistycznego, skierowanego do rodziców i nauczycieli.

Specjalizujemy się we wczesnej interwencji terapeutycznej, czyli diagnozie i wspieraniu najmłodszych dzieci, doświadczających różnorakich trudności rozwojowych. Obszar naszej specjalizacji to główna, ale nie jedyna oś naszych działań. Wspomagamy rozwój dzieci i młodzieży na kolejnych etapach edukacyjnych, diagnozujemy i redukujemy przyczyny niepowodzeń w nauce, wspieramy rozwój emocjonalno – społeczny naszych podopiecznych i jeżeli zachodzi taka konieczność, obejmujemy bezpośrednim wsparciem ich rodziny.

Poza pomocą terapeutyczną oferujemy szereg zajęć edukacyjnych i rozwojowych, przeznaczonych dla dzieci i ich rodziców. Z naszego wsparcia korzystają ponadto nauczyciele oraz uczniowie szkół i przedszkoli.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej bogatej oferty zajęć indywidualnych oraz grupowych.

Zajmujemy się:

•    diagnozowaniem poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży;
•    wspomaganiem dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
•    prowadzeniem terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
•    pomocą dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieraniem nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego;
•    wspomaganiem dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;
•    pomocą rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;
•    podejmowaniem działań w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży, z grup ryzyka oraz ich rodzicom;
•    współpracą ze szkołami placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się;

Zadania realizujemy poprzez:

•    diagnozowanie;
•    opiniowanie;
•    działalność terapeutyczną;
•    prowadzenie grup wsparcia;
•    prowadzenie mediacji;
•    interwencję kryzysową;
•    działalność profilaktyczną;
•    poradnictwo;
•    konsultacje;
•    działalność informacyjno – szkoleniową,
•    wspomaganie szkół i placówek.

 

Wydajemy opinie i orzeczenia

Działające w Poradni Zespoły Orzekające wydają orzeczenia o potrzebie:
1.    kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie
2.    zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim;
3.    indywidualnego nauczania uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
4.    indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;
•    opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.