INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (od 25 maja 2018 r.)

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W świetle powyższego informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Broniewskiego 5, 33-300 Nowy Sącz lub email: ppp1ns@wp.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Broniewskiego 5, 33-300 Nowy Sącz lub email: ppp1ns@wp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań ustawowych i statutowych realizowanych przez Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizowania zadań statutowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu oraz w celach statystycznych.
5. Poradnia nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
• żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
• żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
• przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: ppp1ns@wp.pl, lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie – pisząc na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Broniewskiego 5, 33-300 Nowy Sącz.

Informujemy również, że:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w realizacji zadań ustawowych i statutowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.