ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI NA ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

1. Na terapię przyjmowane są dzieci z rejonu Poradni:
– dzieci przedszkolne i szkolne – z placówek, w których nie ma logopedów – do stałej terapii;
– dzieci przedszkolne i szkolne – z placówek, w których są logopedzi – konsultacyjnie trudne przypadki,
– dzieci nieuczęszczające do przedszkola;
– dzieci uczęszczające na zajęcia logopedyczne w Poradni, u których prowadzący logopeda stwierdzi konieczność kontynuowania rozpoczętej terapii.
2. Na terapię nie będą przyjmowane dzieci spoza rejonu Poradni oraz dzieci, które objęte są terapią logopedyczną w innych placówkach.
3. Na zajęcia przyjmowane będą dzieci:
– niemówiące,
– z opóźnionym rozwojem mowy,
– z niepłynnością mówienia,
– z zaburzeniami mowy powodującymi zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniającymi naukę.
4. Kwalifikację na terapię poprzedza diagnoza logopedyczna prowadzona przez logopedów poradni. Na diagnozę logopedyczną zapisują osobiście logopedzi.
5. Po dokonanej diagnozie logopedzi dokonają kwalifikacji dzieci na zajęcia biorąc pod uwagę ww. zasady przyjęć.
6. Szczegóły dotyczące godzin, terminu i formy zajęć będą uzgadniane osobiście
z zainteresowanymi rodzicami.
7. Czas uczęszczania dziecka na zajęcia trwa nie dłużej niż rok. W wyjątkowych sytuacjach
o przedłużeniu zajęć lub ewentualnych dalszych konsultacjach decyduje logopeda prowadzący terapię.
8. Trzykrotna nieobecność bez uzasadnienia powoduje wykreślenie z zajęć logopedycznych.
9. W uzasadnionych przypadkach, na zlecenie logopedy, rodzic zobowiązany jest do wykonania dodatkowych badań specjalistycznych (foniatra, audiolog, neurolog, psychiatra,) niezbędnych do prowadzenia dalszej i skuteczniejszej terapii.
10. Poradnia nie tworzy listy rezerwowej na zajęcia logopedyczne.
11. Na zajęcia przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe (niegorączkujące, niezakatarzone i niekaszlące).