INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDUR PRZYJMOWANIA DO PPP NOWY SĄCZ
DLA KLIENTÓW W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMICZNYM COVID-19

Informacje wstępne

1. W związku z panującą pandemią Poradnia realizuje w formie stacjonarnej tylko diagnozy, inne formy działalności są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość.
2. Dokumentację do Poradni można:
a. przesłać pocztą tradycyjną,
b. przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (epuap),
c. wrzucić do skrzynki podawczej przed wejściem do poradni, w zamkniętej i podpisanej kopercie.
3. Odbiór dokumentów (opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenia) odbywa się w sekretariacie po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru. Pozostałe dokumenty są przesyłane pocztą.
4. W sekretariacie może przebywać tylko jedna osoba.
5. W pierwszej kolejności realizowane są diagnozy w związku z:
a. wydaniem orzeczeń lub opinii o potrzebie WWR,
b. odroczeniem od obowiązku szkolnego,
c. z brakiem promocji do następnej klasy,
d. interwencją kryzysową,
e. zindywidualizowaną ścieżką kształcenia,
f. sprawami podjętymi, ale nie zakończonymi z uwagi na wybuch epidemii,
g. innymi pilnymi sprawami – według decyzji dyrektora/ specjalistów poradni.
6. O terminie diagnozy rodzic jest informowany telefonicznie. Klienci nie umówieni wcześniej nie zostaną przyjęci.
7. W trakcie telefonicznego umawiania wizyty rodzic zostanie poinformowany o procedurach obowiązujących w poradni w związku z Covid-19. Brak zgody na warunki badania i stosowanie środków ochronnych będzie równoznaczne z odstąpieniem od diagnozy.
8. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka lub rodzica, rodzic/opiekun prawny powinien z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem powiadomić Poradnię i odwołać wizytę.
9. Wywiady i omawianie wyników badań przeprowadzane są (do wyboru):
a. stacjonarnie w dniu diagnozy – pod warunkiem że w tym czasie dziecko starsze pozostaje samodzielnie w poczekalni z zachowaniem zasady nieprzemieszczania się, dzieci młodsze oczekują poza terenem poradni pod zorganizowaną przez rodzica opieką innej osoby dorosłej /rozwiązanie rekomendowane/.
b. telefoniczne lub za pomocą komunikatora internetowego,
c. stacjonarnie z rodzicem w terminie innym niż diagnoza.
10. Przed wizytą w Poradni rodzic zobowiązany jest do poinformowania dziecka o stosowanych w poradni procedurach bezpieczeństwa i sprawuje nadzór nad przestrzeganiem tych zasad.

Procedura szczegółowe

1. Z uwagi na konieczność zachowania podstępów czasowych miedzy kolejnymi klientami olejne osoby będą umawiane w 10 minutowych odstępach. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do punktualnego przybycia do poradni.
2. Z dzieckiem na diagnozę przychodzi tylko jeden rodzic /opiekun.
3. Przed wejściem do poradni rodzic jest zobowiązany do udzielenia informacji dotyczącej ryzyka występowania zakażenia koronawirusem.
4. Przed wejściem do poradni dziecko i opiekun zostają poddani pomiarowi temperatury.
5. Osoby u których zachodzi podejrzenie kontaktu z koronawirusem, osoby objęte kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, oraz osoby z objawami infekcji /m.in. katar, kaszel, gorączka/nie zostaną wpuszczane na teren poradni.
6. Każda osoba wchodząca na teren poradni zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk.
7. Rodzic oraz dziecko umawiane na diagnozę mają obowiązek posiadać własną maseczkę/przyłbicę.
8. W poradni wszystkie osoby powyżej 4 roku życia zobowiązane są do zakrywania ust i nosa. Zaleca się także korzystanie z rękawiczek jednorazowych. Nie dotyczy to osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować osłony twarzy / rękawiczek z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim.
9. Dziecko powinno posiadać chusteczki higieniczne, ewentualnie wodę do picia, a także własne przybory do pisania:
a. dzieci w wieku przedszkolnym – ołówek, kredki, nożyczki,
b. dzieci od I do III kl. – ołówek, kredki, linijka, długopis lub pióro,
c. dzieci starsze – długopis, ołówek, linijka, kątomierz, cyrkiel.
10. Podczas pobytu w placówce konieczne jest zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się utrzymanie co najmniej 2m odległości od innych osób.
11. Podczas badania specjalista używa maseczki/przyłbicy, rękawiczek jednorazowych, przesłony, o ile nie wyklucza tego procedura diagnozy.
12. Na czas diagnozy dziecko pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Obecność rodzica dopuszczalna jest tylko w uzasadnionych przypadkach –decyduje o tym osoba diagnozująca.
13. W miarę możliwości opiekun oczekuje na dziecko poza terenem poradni;
w przypadku pozostawania w placówce należy ograniczyć do minimum poruszanie się po obiekcie, pozostając w oznaczonych miejscach poczekalni.