1. Dzieci i młodzież przyjmowani są w Poradni na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia. Do wniosku należy dołączyć (w zależności od zgłaszanego problemu) stosowną opinię o uczniu.

 2. Wnioski podlegają rejestracji, a następnie realizacji wg kolejności zgłoszeń.

 3. Poza kolejnością rozpatrywane są wnioski dotyczące:

  - wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju),

  - interwencji kryzysowych (np. depresje, zagrożenie samobójstwem, niepromowanie),

  - inne szczególne przypadki na podstawie przedstawionej dokumentacji (medycznej, sądowej).

 4. Logopeda realizuje wnioski rodziców lub prawnych opiekunów wg kolejności zgłoszeń.

 5. Badania w zakresie wydania opinii o przyśpieszeniu bądź odroczeniu obowiązku szkolnego przeprowadzane są od maja do końca sierpnia każdego roku.

 6. Badania uczniów z trudnościami w nauce oprócz wniosku rodziców /prawnych opiekunów/ wymagają przedłożenia druku „Informacja o funkcjonowaniu ucznia w szkole” wypełnionego przez nauczyciela wychowawcę.

 7. Badania uczniów w kierunku stwierdzenia specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksji rozwojowej) oprócz wniosku wymagają przedłożenia druku „Informacja o uczniu z trudnościami w pisaniu” wypełnionego przez nauczyciela polonistę.

 8. Badania uczniów z problemami zdrowotnymi wykonywane są po dołączeniu do wniosku specjalistycznej dokumentacji medycznej od lekarza prowadzącego.

 9. Badania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są indywidualnie lub grupowo wg kolejności zgłoszeń.

 10. Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki występuje dyrektor szkoły przedstawiając w nim krótko osiągnięcia ucznia.

 11. Wnioski dotyczące psychoterapii lub terapii realizowane są wg kolejności zgłoszeń zgodnie z możliwościami pracowników uprawnionych do udzielania takich form pomocy.

 12. Realizacja wniosków o wydanie orzeczenia do kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju podlegają odrębnej procedurze.

 13. Czas oczekiwania na realizację wniosku uwarunkowany jest ilością zgłoszeń. Zainteresowani są informowani telefonicznie o terminie wizyty (dzień, godzina).

 14. Opinie odbierane są osobiście.

 15. Wnioski przyjmowane są w sekretariacie Poradni w godzinach urzędowania.

 16. Wnioski można składać także za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) adres: PPP-NS.