Posiedzenia Zespołu Orzekającego przy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nowym Sączu, powołanego do rozpatrzenia wniosków o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci/uczniów:

- z niepełnosprawnością intelektualną,
- niepełnosprawnością sprzężoną,
- niesłyszących,
- słabosłyszących,
- niewidomych,
- słabowidzących,
- o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
- o potrzebie nauczania indywidualnego,
- o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
- niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
- opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

odbywają się w każdy czwartek o godzinie 8.00.

Zespół orzeka na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka lub na wniosek ucznia pełnoletniego.

Zespół rozpatruje sprawy dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół położonych na terenie działania Poradni. W przypadku dzieci nie uczęszczających do przedszkola czy szkoły, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydają zespoły, działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.