Wspieranie rozwoju ucznia zdolnego – wskazówki

Indywidualna praca nauczyciela z uczniem zdolnym realizowana na lekcjach: Krótkie, kilkuminutowe rozmowy nauczyciela z uczniem, zwykle komentujące w sposób rozszerzający bieżący materiał lub kończące się sformułowaniem problemu, a potem rozwiązaniem go, Przygotowanie przez ucznia referatów po przeczytaniu odpowiedniej literatury, Korygowanie błędów kolegów (szukanie błędów w rozumowaniu),  Prowadzenie przez uczniów fragmentów lekcji (czasami przygotowanie całej lekcji), […]

Read More

Wskazówki do pracy w szkole z dzieckiem nieśmiałym

Obok dzieci, które łatwo nawiązują i podtrzymują kontakty społeczne, spotykamy również takie, którym funkcjonowanie w grupie społecznej sprawia wyraźną trudność. To dzieci nieśmiałe. Nieśmiałość jest to przypadłość, która pociąga za sobą całą gamę skutków. Jest ona przyczyną problemów w sferze społecznej – utrudnia kontakty z ludźmi, hamuje ekspresję, powoduje bierność, wycofywanie się i izolowanie. Przyczynia […]

Read More

Wskazówki do pracy kompensacyjno-wyrównawczej z dziećmi w wieku przedszkolnym

Zaburzenia rozwoju ruchowego. W młodszych grupach te zaburzenia możemy zauważyć, jeśli dziecko: Czynności samoobsługowe wykonuje bardzo wolno i bardzo niezręcznie; Niechętnie buduje z klocków; Źle koordynuje ruchy rąk; Niezręcznie schodzi po schodach, szuka przy tym opieki; Niechętnie bierze udział w zabawach ruchowych, boi się ich i unika. W grupie 6-letniej z tym zaburzeniem mamy do […]

Read More

Uczeń zdolny

Wybitnie uzdolnieni uczniowie (wszechstronnie lub kierunkowo) stanowią grupę dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które powinny być w porę rozpoznane i uwzględniane w procesie ich kształcenia i wychowywania. Uczniowie wybitnie zdolni zwykle wyróżniają spośród innych pewnymi cechami. Mają bardzo silne potrzeby poznawcze, ich zainteresowania są często znacznie głębsze niż u ich rówieśników, co przejawia się w […]

Read More

Praca z uczniem z cechami autyzmu (zespołem aspergera)

Autystycy mają problemy organizacyjne niezależnie od inteligencji lub wieku. Pomoc powinna byś udzielana w jak najłatwiejszy sposób – przyczepienie obrazka ołówka do okładki zeszytu, podanie dokładnego spisu, co powinno być zrobione. Chwal, jeżeli uczeń będzie o czymś  pamiętał. Nie krytykuj, gdy coś mu nie wyjdzie. Dziecko może zacząć wierzyć w to, że nie jest w […]

Read More

Praca z uczniem dyslektycznym

Wskazówki ogólne:   wskazana jest cierpliwość ze strony nauczyciela; nauczanie nie powinno opierać się na emocjach negatywnych: strachu, niepewności, poczuciu wstydu i winy, lecz na uczuciach pozytywnych: zainteresowaniu, przeżyciu sukcesu, poczuciu własnych możliwości; pamiętajmy, że kara i ośmieszanie nie mobilizują ucznia do pracy; dostrzegajmy najmniejsze osiągnięcia dziecka, chwalmy nie tylko za sukcesy, ale również za […]

Read More

Nadpobudliwość psychoruchowa

Pod pojęciem nadpobudliwości psychoruchowej rozumiemy najczęściej nadmierną pobudliwość układu nerwowego, która objawia się gwałtownymi reakcjami na bodźce zewnętrzne, zarówno w sferze ruchowej jak i psychicznej. W literaturze spotykamy się z określeniami : ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami uwagi ADD, czyli zaburzenia uwagi bez objawów ruchliwości zespół hiperkinetyczny, termin stosowany zastępczo (w klasyfikacji ICD-10) […]

Read More

Dysleksja rozwojowa

Dysleksja rozwojowa inaczej – specyficzne trudności w uczeniu się. Pojęcie to obejmuje wiele różnych czynników zaburzających proces uczenia się. Odnosi się ono do dziecka o inteligencji w normie, które w zakresie uczenia się ma znaczne opóźnienia w jednym lub kilku zakresach uczenia się. Obejmują one takie podstawowe umiejętności szkolne jak czytanie, pisanie, ortografia, arytmetyka, język […]

Read More

Dojrzałość szkolna

Dojrzałość szkolna jest to gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole. Pod pojęciem „gotowości” rozumiemy osiągnięcie odpowiedniego poziomu rozwoju dziecka w czterech sferach: umysłowej, społecznej, emocjonalnej i fizycznej. SFERA UMYSŁOWA to zdolności dziecka w zakresie spostrzegania, zapamiętywania, rozumowania, wypowiadania się. SFERA SPOŁECZNA to umiejętność nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi, podporządkowanie się określonym wymaganiom […]

Read More

„ADHD – wskazówki do pracy z dzieckiem nadpobudliwym dla nauczycieli i rodziców”

„ADHD – wskazówki do pracy z dzieckiem nadpobudliwym dla nauczycieli i rodziców”   Zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zwany też niekiedy zespołem hiperkinetycznym. W literaturze angielskiej i amerykańskiej często pojawia się skrót ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).   ADHD jest jednostką chorobową, której przyczyną jest zaburzona praca mózgu. Jednak ze względu na prozaiczne objawy (nadmierna aktywność, impulsywność, […]

Read More