Posiedzenia Zespołu Orzekającego przy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nowym Sączu,  powołanego do rozpatrzenia wniosków o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci/uczniów: z niepełnosprawnością  intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną, niesłyszących, słabosłyszących, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także wniosków o potrzebie nauczania indywidualnego i indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju odbywają się w każdy czwartek o godzinie 8.00.

Posiedzenia Zespołu Orzekającego przy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nowym Sączu powołanego do rozpatrzenia wniosków o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci/uczniów niewidomych i słabowidzących odbywają się raz w miesiącu (piątek), o godzinie 12.00.